Algemene voorwaarden

Bedrijfsgegevens:

Falcon Seamen Shop
Falconplein 2
2000 Antwerpen
+32 3 232 56 27
BE 0404.532.362

1 Algemene Voorwaarden

 1. Deze webwinkel wordt uitgebaat door Landtmeters & Co nv, gevestigd Noorderlaan 72, 2030 Antwerpen. Landtmeters & Co nv is ingeschreven bij de RPR Antwerpen.
 2. Voor de verkoop van onze producten zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.

  3. Deze webwinkel verkoopt enkel in België: factuur- en leveringsadres dienen om deze redenen in België te zijn gelegen.

2 Sluiting van de overeenkomst

 1. U kunt in het kader van de webwinkel afzonderlijke producten uit het aanbod uitkiezen en deze door aanklikken van de knop “in winkelwagen” in een elektronische winkelmandje verzamelen. Een voor u bindende bestelling komt tot stand, wanneer u alle voor de sluiting van de overeenkomst vereiste gegevens hebt ingevoerd, hebt bevestigd dat u kennis van deze algemene voorwaarden hebt genomen en de knop “kopen” hebt aangeklikt. Totdat u deze knop hebt aangeklikt, kunt u de bestelling en de gegevens bij uw bestelling te allen tijde wijzigen en verbeteren of annuleren.
 2. Nadat u uw bestelling hebt geplaatst, ontvangt u per e-mail een automatisch aangemaakte ontvangstbevestiging van uw bestelling. In deze ontvangstbevestiging zijn de gegevens van uw bestelling vermeld. Door de ontvangstbevestiging komt geen koopovereenkomst tot stand; de ontvangstbevestiging toont enkel dat uw bestelling bij ons is binnengekomen.
 3. Wij behouden ons het recht voor uw bestelling al dan niet te aanvaarden: wij zijn niet tot het sluiten van een overeenkomst verplicht. Wij aanvaarden uw bestelling slechts door verzending van de bestelde producten aan het door u aangegeven adres of door u aangegeven afhaling in de winkel. U ontvangt hiervan bericht middels afzonderlijke e-mail. Wij aanvaarden geen bestellingen van minderjarigen van jonger dan 18 jaar.
 4. De minimale waarde van uw bestelling is 15 €, bestellingen onder dit bedrag kunnen wij niet uitvoeren.

3 Beschikbaarheid en levertijd van producten

 1. Is één of zijn meerdere van de door u bestelde producten op het tijdstip van uw bestelling niet meer leverbaar, dan kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. Wij behouden ons het recht voor ervoor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel af te wijzen. Wij zullen u dienaangaande onverwijld per e-mail berichten.
 2. Is het door u bestelde product of zijn de door u bestelde producten beschikbaar, dan bedraagt de tijd tot aan de levering op het door u aangegeven adres ongeveer 3 tot 5 werkdagen.
 3. De bezorging vindt alleen plaats binnen België.

4 Prijs

 1. In alle prijzen die voor producten in de webwinkel, is telkens de geldende wettelijke omzetbelasting (BTW) inbegrepen.

De prijzen in de webwinkel zijn geldig zolang ze online zijn en zolang de voorraad strekt.

 1. Wij berekenen voor iedere thuislevering € 14,95 € verzendkosten aan. Afhalen in de winkel is gratis.

5 Betalingsmogelijkheden

U kunt bij de betaling tussen verschillende betalingswijzen kiezen:

- betaling middels Bancontact

- betaling middels kredietkaart (Visa, MasterCard)

Denkt u eraan dat op grond van uw met banken en andere kredietinstellingen gesloten overeenkomsten bijkomende kosten voor overmakingen, aanhouden van een bankrekening enz. voor u kunnen ontstaan.

6 Waarborg en aansprakelijkheid

 1. De door u ontvangen producten zijn door de wettelijke waarborgen gedekt, en de artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van toepassing.
 2. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal u geen aanspraak op enige waarborg kunnen maken:

- voor normale slijtage van het betrokken product,
- indien het betrokken product werd gewijzigd of hersteld,
- indien de originele factuur van het betrokken product niet kan worden voorgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt,
- bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het betrokken product, of
- bij beschadiging van het betrokken product door uw opzet of nalatigheid.

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van producten, product omschrijvingen en afbeeldingen van derden waarnaar wij middels deze webshop naar verwijzen.

7 Rechten van intellectuele eigendom en handelsmerken

De door ons uitgebate webstek alsmede de gehele inhoud ervan, in het bijzonder teksten, foto’s, afbeeldingen, grafische voorstellingen, drukken, textieldesigns, films, presentaties, geluid, illustraties en eventuele programmatuur alsmede alle merken en/of modellen, in het bijzonder rechten van intellectuele eigendom, naam- en beeldrechten, merken en/of geregistreerde respectievelijk niet geregistreerde modellen, zijn alle door industriële eigendomsrechten tegen onrechtmatig gebruik beschermd. Voor ieder gebruik behalve het uitzoeken en kopen van een product is vooraf schriftelijke toestemming vereist van ons of, indien de desbetreffende rechten ons niet toebehoren, van de rechthebbende.

8 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Belgische recht van toepassing.

9 Kennisgeving betreffende telefoonkosten

Wanneer u ons telefonisch contacteert worden u de kosten van een gewoon telefoongesprek aangerekend, overeenkomstig uw telefoonabonnement, zonder verdere kosten.

10 Herroepingsrecht en -kennisgeving

 1. Wettelijk herroepingsrecht en -kennisgeving

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u de produkten in ontvangst heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Landtmeters & Co nv, gevestigd  Noorderlaan 72, 2030 Antwerpen, [email protected], via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, uitgezonderd de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben retour ontvangen.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

De kosten van het terugzenden komen voor rekening van de klant.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

 1. Wanneer u de geleverde waren binnen de termijn voor herroeping terugzendt zonder uitdrukkelijk herroeping, zullen wij de overeenkomst desalniettemin als herroepen beschouwen en zullen wij de terugzending zoals voormeld afhandelen.

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen aan Landtmeters & Co nv, gevestigd  Noorderlaan 72, 2030 Antwerpen, België, [email protected].

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
Datum
(*)Doorhalen wat niet van toepassing is.

11 Beslechting consumentengeschillen

Landtmeters & Co nv is principieel niet bereid en verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.